Turtle Academy just had a system upgrade if you experience any issues. Please try to hard refresh using CTRL + F5.

If the issues continue please contact us.

lucio

TurtleAcademy learn programming for freeYour browser is not supporting canvasWe recomand you to use Chrome or Firefox browsers
Łączny wynik programu to: 135
Output image
TobyJDavidM - 2 miesiące temu
nice

Rav Lexis LALUSIN - 2 miesiące temu
setpencolor "8 repeat 900 [ fd 365 rt 743]

Rav Lexis LALUSIN - 2 miesiące temu
sd

authentication required

you musst login to post a comment

logowanie

Podstawowe polecenia

naprzód X , np X

Przesuwa zółwia o x punktów

Example:

forward 50

Explained in lesson:

Logo's turtle

wstecz X , ws X

Żółw do tyłu x punktów

Example:

back 50

lewo X , lw X

Obróć żółwia w lewo x stopni

Example:

left 90

Explained in lesson:

Logo's turtle

prawo X , pw X

Rotate the turtle right x degrees

Example:

right 90

Explained in lesson:

Logo's turtle

wróć , cs

Wyczyści ekran i przesunie żółwia do punktu wyjścia

Example:

cs

Explained in lesson:

Logo's turtle

changeshape X or STR , csh X or STR

Will change the turtle to another shape accordin to the following 0 = "turtle", 1 = "cat", 2 = "fish", 3 = "dog", 4 = "horse", 5 = "tiger", 6 = "crab", 7 = "snail"

Example:

csh 1 or csh "dog

Explained in lesson:

Turtle world

Używanie Pióra

podnieśpisak , pod

Żółw przestaje zostawiać ślad

Example:

penup

opuśćpisak , opu

Żółw zostawi ślad

Example:

pendown

czekaj X

Will cause the turtle to wait X ( 60ths of seconds ) time before executing the command

Example:

repeat 4 [ wait 10 fd 50]

Explained in lesson:

Hi wait

ustawgrubość X

Will set the pen width to X

Example:

setwidth 4 fd 50

Explained in lesson:

The pen width

ukryjżółwia , uz

Ukryj żółwia

Example:

hideturtle

pokażżółwia , pz

Pokaż żółwia

Example:

ht wait st

początek

Przesuwa żółwia na środek, wskazującego w górę

Example:

home

ux NUM_x

Move turtle to the specified X location

Example:

setx 100

Explained in lesson:

Turtle world

uy NUM_y

Move turtle to the specified Y location

Example:

sety 200

Explained in lesson:

Turtle world

uxy NUM_X NUM_Y

Przenieś żółwia w określone miejsce

Example:

setxy 100 100

Explained in lesson:

Turtle world

ustawkierunek , uk

Obróć żółwia w określonym kierunku

Example:

sh 145

Explained in lesson:

Turtle world

łuk ANGLE RADIUS

Narysuje łuk o promieniu PROMIEŃ I kącie KĄT

Example:

ARC 360 5

Explained in lesson:

Turtle world

ellipse WIDTH HEIGHT

Narysuje elipsę o szerokości Szerokość i wysokości Wysokość

Example:

ellipse 80 90

poz

Wyświetla bieżącą pozycję żółwia odpowiednio jako [x y], x lub y

Example:

pos

Explained in lesson:

The turtle answer

xpoz

Wyświetla bieżącą pozycję żółwia odpowiednio jako [x y], x lub y

Example:

xcor

Explained in lesson:

The turtle answer

ypoz

Wyświetla bieżącą pozycję żółwia odpowiednio jako [x y], x lub y

Example:

ycor

Explained in lesson:

The turtle answer

kierunek

Wyświetla bieżący kurs żółwia

Example:

heading

do

Wyprowadza kurs w kierunku określonych współrzędnych [x y]

Example:

towards

Explained in lesson:

The turtle answer

Pętle i procedury

powtórz X [ statements ... ]

Repeat statements X times

Example:

repeat 4 [ fd 50 rt 90]

Explained in lesson:

Loops

powtórzrazy

Wyświetla bieżący numer iteracji bieżącego powtórzenia lub pętli bez końca

Example:

repeat 4 [ repcount ]

for controllist [ statements ...]

Typowe dla pętli. Lista kontrolna określa trzy lub cztery elementy: lokalną nazwę zmiennej, wartość początkową, wartość maksymalną i opcjonalną wartość kroku

Example:

for [i 1 10 1] [print :i]

Explained in lesson:

The for loop

oto PROCNAME inputs ... statements ... end

Zdefiniuj nową nazwaną procedurę z opcjonalnymi parametrami

Example:

to TURTLE repeat 4 [ fd 50 rt 90] end

Explained in lesson:

The turtle is learning

make varname expr

Update a variable or define a new global variable. The variable name must be quoted

Example:

make "foo 5

Explained in lesson:

Variables

: VARNAME

access the content of VARNAME

Example:

make "foo 5 repeate :foo [fd 50 rt 360 / :foo]

Listy

lista thing1 thing2 ...

Utwórz nową listę z danych wejściowych

Example:

make "mylist (list "turtle "academy)

Explained in lesson:

Lists

pierwszy listname

Wyświetla pierwszy element z listy

Example:

print first :mylist

Explained in lesson:

Lists

pozapierwszym listname

Wyświetla wszystkie elementy listy z wyjątkiem pierwszego elementu

Example:

print butfirst :mylist

Explained in lesson:

Accessing the list

ostatni listname

Wyświetla ostatni element z listy

Example:

print last :mylist

Explained in lesson:

Lists

pozaostatnim listname

Wyświetla wszystkie elementy listy z wyjątkiem ostatniego elementu

Example:

print butlast :mylist

Explained in lesson:

Accessing the list

pozycja index listname

Wyświetla element o określonym numerze z listy lub tablicy

Example:

print item 1 :mylist

Explained in lesson:

Accessing the list

wybierz index listname

Wyświetla losowo jeden element z listy

Example:

print pick :mylist

Explained in lesson:

Accessing the list

Kolory

ustawkolor X
Will set the turtle color accroding to the following table
0: czarny 1: niebieski 2: limonka
3: cyjan 4: czerwony 5: magenta
6: żółty 7: biały 8: brązowy
9: tangens 10: zielony 11: akwamaryna
12: łososiowy 13: fioletowy 14: pomarańczowy
15: szary

Example:

setcolor 1

Explained in lesson:

Colors and printing

ustawkolor [r,g,b]

Will set the turtle color accroding to the amount of red , green and blue

Example:

setcolor [50 100 50]

zamaluj

Does a paint bucket flood fill at the turtle\'s position

Example:

cs repeear 4 [ fd 50 rt 90 ] pu setxy 50 50 pd fill

Explained in lesson:

Background

filled fillcolor [ statements ... ]

Wykonuj polecenia bez rysowania, ale śledząc ruchy żółwia. Po zakończeniu wypełnij obszar narysowany przez żółwia kolorem wypełnienia i obrysuj obszar bieżącym stylem pisaka

Example:

filled "blue [repeat 4 [fd 100 rt 90]]

Explained in lesson:

Background

Matematyka

suma X Y

Will sum x+y

Example:

print sum 2 3

Explained in lesson:

Variables

minus X Y

return the distance between x and y x-y

Example:

print minus 8 2

losowy X

Will choose a random number between 0 - (X-1)'

Example:

cs print sum random 10 3

Explained in lesson:

Colors and printing

modulo expr expr

Wyprowadza resztę (modulus). Dla pozostałych % wynik ma taki sam znak jak pierwsza liczba; dla modulo wynik ma taki sam znak jak druga liczba.

Example:

cs print modulo 10 3

Control Structure

jeśli expr [statement]

Execute statment if expressoin is true

Example:

if 2>1 [print "hello]

Explained in lesson:

Colors and printing

jeśliinaczej expr [statementTrue] [statementFalse]

Execute StatementTrue if tru else execute statementFalse

Example:

ifelse 0>1 [print "true] [print "false]

test expr

Test the specified expression save the result in the local scope for the subsequent use by iftrue iffalse

Example:

test 3>4 iftrue [print "true] iffalse [print "false]

jeśliprawda [statements]

Example:

test 3>4 iftrue [print "true] iffalse [print "false]

iffalse [statements]]

Example:

test 3>4 iftrue [print "true] iffalse [print "false]